CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ


Informació prèvia a l'procés contractual

La present pàgina web http://escoladadults.menorca.es/ és propietat de CONSELL INSULAR
MENORCA amb CIF S0733002J i adreça fiscal en PLAÇA BIOSFERA, 5 07703, MAÓ (ILLES BALEARS - ESPANYA),
actuant comercialment SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA, amb CIF A07543739 i domicili social
en MIGUEL DE VERI, 36 07703, MAÓ (ILLES BALEARS - ESPANYA) i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE
MENORCA amb CIF G07220064 i domincilio en CARRER MIGUEL DE VERI, 36 07703 MAÓ (ILLES
BALEARS - ESPANYA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre SERVEIS
EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA i l'usuari o
client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre
Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text
refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent en
Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació de l'Comerç
Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic.

SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA es
reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les
Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin
publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això,
SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA es
reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb
preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps
i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és: Matriculació per a la formació.

La durada de l'contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici de el dret de
desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure a el butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o
informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes
condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat
jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web i la contractació per mitjà dels mateixos.
Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga
online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. pot
accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix
la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA
SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA informa als usuaris que les dades
personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un sistema
de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, SERVEIS EDUCATIUS DE
MENORCA SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA informa de la possibilitat d'
exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a l'
tractament mitjançant un escrit a l'adreça MIGUEL DE VERI, 36 07703, MAÓ (ILLES BALEARS) o a
través de l'correu electrònic SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA:
serveiseducatiusmenorcasa@gmail.com. ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA:
aeamenorca@gmail.com.

L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació
contractual que mantenim amb vostè.
Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya
proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i
responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a
un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. és
imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24
hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb SERVEIS
EDUCATIUS DE MENORCA SA al telèfon d'atenció a client 971360719 o mitjançant el correu
electrònic serveiseducatiusmenorcasa@gmail.com. ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE
MENORCA al telèfon d'atenció a client 971354053 o mitjançant el correu electrònic
aeamenorca@gmail.com.

Oferta i vigència

En compliment de la normativa vigent SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ
D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA ofereix informació sobre tots les formacions i les seves
característiques. No obstant això, SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO
D'ADULTS DE MENORCA es reserven el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen
a través de la pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació
vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en
qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen les característiques essencials de la mateixa.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fa servir un
entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer).

Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina de l'banc, al
TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de
SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA.

A l'pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el nombre de
targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número
imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més
garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número
d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació de l'càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes de l'proveïdor i de l'titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de
devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per
tant, ha exigit indegudament l'anul·lació de l'corresponent càrrec, aquell queda obligat davant
a SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA a l'escabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i
bancàries van a càrrec seu.

Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec de client.

La disponibilitat dels productes oferts per SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SA i ASSOCIACIÓ
D'EDUCACIO D'ADULTS DE MENORCA pot variar en funció de la demanda.

Devolucions i reclamacions

Es tornarà l'import íntegre de la matrícula si la formació no es realitza o si l'alumne cancel·la la seva
subscripció abans dels cinc dies hàbils de l'inici de curs.

L'exercici de el dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació
telefònica, correu electrònic o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal CARRER MIGUEL DE VERI,
36 07703 MAÓ (ILLES BALEARS), o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text
refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o
béns confeccionat conforme a les especificacions de consumidor o clarament personalitzats, o que,
per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Jurisdicció

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori
espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte.

 
Maó Ciutadella Alaior Es Mercadal Sant Lluis Es Migjorn Es Castell Ferreries CIME CAIB
Contacte
Si teniu qualsevol dubte ens podeu contactar per aquesta via.
Noticies i actualitat
Enllaços
Menu